ABmerit - autor systémov ESTE

Náš tím je postavený na skúsenostiach a schopnostiach našich pracovníkov – jadrových inžinierov, jadrových fyzikov, inžinierov GIS a SW inžinierov. Sme autormi softvérových riešení ESTE. Systémy ESTE tvoríme a kontinuálne zdokonaľujeme od roku 2001.

Odozva na jadrové a radiačné havárie:

Systém (SW) pre havarijnú odozvu ESTE je expertný systém určený na podporu rozhodovania krízového štábu na úrovni jadrovej elektrárne alebo na úrovni štátu. Systém ESTE predikuje zdrojový člen (únik rádioaktívnych látok ohrozujúcich obyvateľstvo a životné prostredie v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie), modeluje šírenie rádioaktívnych látok v životnom prostredí a počíta veľkosť ožiarenia a dopady na obyvateľstvo, na výstupe generuje pre potreby krízového štábu návrh protiradiačných opatrení na ochranu obyvateľstva a na zníženie škôd v poľnohospodárstve.

EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na obyvateľstvo, biotu, hydrosféru a poľnohospodárstvo. Posudzovanie dopadov potenciálnych havárií jadrových zariadení na ich okolie. Výpočty a analýzy radiačných vplyvov, pravdepodobnostné hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a kontaminácie živej a neživej prírody. Analýzy a výpočty zdrojových členov, havarijných únikov rádioaktívnych látok a výpustí škodlivín do atmosféry a hydrosféry životného prostredia počas bežnej prevádzky jadrových zariadení pre potreby EIA. Tvorba kompletnej dokumentácie pre potreby EIA.

Technická podpora, vedecko-technické výpočty a pravdepodobnostné analýzy

Technická podpora, tvorba špecifického SW a analýzy pre jadrové zariadenia a krízové štáby. Vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostných správ a dokumentácie havarijných plánov. Tvorba algoritmov, rovníc a postupov pre popis šírenia škodlivých (rádioaktívnych alebo chemických) polutantov po aplikácii špinavej bomby (CBRN). Príprava scenárov pre nácviky a cvičenia krízových štábov a zložiek havarijnej odozvy. Používame pokročilé špecifické SW nástroje Scale6/Origen, MCNP, SCDAP/ RELAP5, ArcGIS, ENVI, ESA/Sent2Agri, RASCAL, NRC Dose, MICROSHIELD, PC COSYMA.

Výskum a vývoj

Výskum a vývoj v špecifickej oblasti prírodných a technických vied, interdisciplinárny výskum: matematické modelovanie, fyzika radiačnej ochrany, modelovanie jadrových a radiačných havárií. Modelovanie disperzie polutantov v mestskej zástavbe po aplikácii špinavej bomby. Modelovanie šírenia rádioaktívnych látok vo vodných tokoch a moriach. Implementácia metód diaľkového prieskumu Zeme. Projekt FASTRUN (OECD NEA), Projekt FASTNET (Horizon2020), Projekt MODARIA (MAAE), Projekt UDINEE (EC), Projekt ESA.

Náš tím

ABmerit je poprednou organizáciou na poli havarijnej odozvy a pripravenosti na havárie jadrových zariadení na európskej a svetovej úrovni. Systémy ESTE, ktorých autorom a zhotoviteľom je ABmerit, sú používané v mnohých centrách havarijnej odozvy, v SR, ČR, Rakúsku, Bulharsku a IAEA, na vládnej úrovni alebo na úrovni jednotlivých jadrových zariadení.
V tíme sú jadroví inžinieri, jadroví fyzici, inžinierka GIS a SW inžinieri. Kompozícia tímu ABmerit vedie k mimoriadnej efektívnosti a schopnosti dosahovať vynikajúce výsledky v oblasti havarijnej pripravenosti a odozvy na svetovej úrovni.