Oper. program Výskum a vývoj: ESTE-GPGPU CUDA-DPZ

 

                

 

Názov projektu: Výskum, vývoj a aplikácia pokročilých metód geoinformatiky, diaľkového prieskumu Zeme (DPZ) a metód paralelného počítačového modelovania s využitím pokročilých hardvérových a softvérových nástrojov umožňujúcich paralelizáciu procesov, so zameraním na ich využitie pri modelovaní šírenia rádioaktivity.

 

Príjemca: ABmerit, Trnava

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Partnerom ABmerit v projekte je: Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE SAV).

Rozpočet projektu: 626 560,00 EUR (použije sa na cenu práce a na nákup špecifického HW a SW)

Doba trvania projektu: 1.6.2010 až 30.6.2014

 

Strategické ciele projektu:

  • posilnenie výskumnej a vývojovej základne podnikateľskej sféry
  • podpora špičkového aplikovaného výskumu s výstupmi kvalitatívne porovnateľnými s medzinárodnou úrovňou
  • posilnenie spolupráce v oblasti výskumu a vývoja medzi podnikateľskou sférou a akademickou sférou
  • rozvoj inovatívneho (high-tech) malého podniku ABmerit (=naplnený globálny cieľ Operačného programu Výskum a Vývoj)
  • zvýšenie prestíže výskumu vďaka vynikajúcemu finančnému a spoločenskému ohodnoteniu špičkovej práce, zvýšenie záujmu talentov o bádanie (=naplnený globálny cieľ Operačného programu Výskum a Vývoj)
  • rozširovanie výsledkov výskumu a vývoja medzi odbornú verejnosť (akademickú verejnosť a študentov)

 

Špecifické ciele projektu:

  • dosiahnutie vyššej úrovne inovatívnej schopnosti ABmerit v oblasti high-tech, konkrétne v oblasti výskumu a aplikácie pokročilých metód diaľkového prieskumu Zeme a pokročilých metód počítačového modelovania
  • posilnenie výskumno-vývojovej základne ABmerit a dosiahnutie stavu vedomostí a schopností, ktorý umožní ABmerit dosahovať výstupy kvalitatívne porovnateľné so špičkovou medzinárodnou úrovňou.

     

Partner ABmerit v projekte: Ústav krajinnej ekológie SAV       

 

Partner pre vytvorenie inovatívneho high-tech pracoviska (inkubátora) pre vývoj a aplikáciu pokročilých geoinformatických metód diaľkového prieskumu Zeme.

ÚKE SAV je interdisciplinárny vedecký ústav pre základný a aplikovaný výskum, ako aj pre koordináciu, vypracovávanie krajinno-ekologických metodík, plánov a projektov. Predmetom činnosti je vedeckovýskumná činnosť zameraná na rozpracovanie teórie a metód krajinno-ekologického výskumu.

Ústav sa zaoberá analýzou, syntézou a interpretáciou abiotických, biotických a socio-ekonomických prvkov krajiny, rieši metódy výskumu ekologického modelovania, diaľkového prieskumu zeme, geografických informačných systémov, ochrany krajiny a racionálneho využívania prírodných zdrojov. Tieto vstupy tvoria podklad pre ekologickú optimalizáciu využívania krajiny, pre ochranu a tvorbu životného prostredia a pre trvalo udržateľný rozvoj Slovenska.