ESTE Annual Impacts

Výpočtový program (SW) ESTE Annual Impacts je program na výpočet dávok na reprezentatívnu osobu žijúcu v širšom okolí daného jadrového zariadenia z rádioaktívnych výpustí z toho zariadenia. Program hodnotí výpočtom popri individuálnych a kolektívnych dávkach v zóne v 100 km okolí daného jadrového zariadenia aj kolektívne dávky na obyvateľstvo daného štátu a na obyvateľstvo okolitých susedných štátov.
ESTE Annual Impacts, reprezentatívna osoba: Reprezentatívna osoba je hypotetická osoba, ktorej správanie a zvyky (napr. spotreba potravín a vody, dýchanie, pobyt v prostredí) by mali byť typické pre malú skupinu obyvateľstva, a neuvažujú sa extrémne zvyky jednej hypotetickej alebo reálnej osoby (ICRP 103).

ESTE Annual Impacts, v prípade posudzovania vplyvu prevádzkových výpustí z jadrového zariadenia sa používa koncept reprezentatívnej osoby. Pod pojmom reprezentatívna osoba sa rozumie jedinec z verejnosti, ktorý je vystavený pôsobenia žiarenia ako člen verejnosti (nie v dôsledku výkonu práce na jadrovom zariadení), a ktorý je, alebo môže byť, v dôsledku výpustí rádionuklidov do atmosféry a hydrosféry z prevádzky jadrového zariadenia potenciálne z celej populácie (z celej verejnosti) najviac ožiarený. Reprezentatívna osoba žije niekde v okolí jadrového zariadenia. Tak ako rádiologické dopady prevádzkových výpustí do atmosféry a hydrosféry môžu byť ovplyvnené rôznymi javmi, napríklad množstvom vypúšťaných rádionuklidov, spôsobom ich uvedenia do životného prostredia, nuklidovým zložením výpustí, alebo i meteorologickou situáciou a prietokom vo vodných tokoch, môže byť i reprezentatívna osoba v rôznych situáciách rôzna. Čím stabilnejšie sú komplexné podmienky, za ktorých sú rádionuklidy z prevádzky jadrového zariadenia uvádzané do životného prostredia, tým je vyššia pravdepodobnosť, že raz identifikovaná reprezentatívna osoba je stála (nemení sa z roka na rok).
 
Identifikácia reprezentatívnej osoby sa rieši v ESTE prostredníctvom modelu životného prostredia v okolí jadrového zariadenia a modelových výpočtov radiačných dopadov spôsobených jeho prevádzkou. Model a modelové výpočty radiačných dopadov môžu byť kombinované s výsledkami monitorovania radiačných parametrov v životnom prostredí a prieskumom zvyklostí a návykov obyvateľov žijúcich v okolí jadrového zariadenia.
Podľa definície Medzinárodnej komisie pre radiačnú ochranu je (môže byť) reprezentatívny jedinec hypotetický. Je pritom dôležité, že jednotlivé návyky (napr. spotreba potravín, frekvencia dýchania, umiestnenie a používanie lokálnych zdrojov) použité pre charakteristiku reprezentatívneho jedinca sú typické návyky malého počtu najviac exponovaných jedincov a nie extrémne návyky jediného člena populácie.
 
Reprezentatívna osoba je v ESTE stanovená na základe výpočtu individuálnych dávok v jednotlivých sektoroch v 100 km okolí JZ, zohľadňujú sa všetky uvažované cesty ožiarenia, výpuste do atmosféry i výpuste do hydrosféry a všetky nuklidy deklarované vo výpustiach. Pre stanovenie individuálnych dávok v jednotlivých vekových kategóriách sú rozhodujúce predpoklady použité pre výpočet (viď nasledujúce kapitoly). Reprezentatívna osoba môže byť rôzna pre rôzne výpuste do atmosféry a hydrosféry a pre rôzne podmienky, za ktorých sú výpuste uskutočnené.