EIA - posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie: radiological EIA


Posudzovanie vplyvu prevádzky jadrových zariadení na obyvateľstvo, biotu, hydrosféru a poľnohospodárstvo. Posudzovanie dopadov potenciálnych havárií jadrových zariadení na ich okolie. Výpočty a analýzy radiačných vplyvov, pravdepodobnostné hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a kontaminácie živej a neživej prírody. Analýzy a výpočty zdrojových členov, havarijných únikov rádioaktívnych látok a výpustí škodlivín do atmosféry a hydrosféry životného prostredia počas bežnej prevádzky jadrových zariadení pre potreby EIA. Tvorba kompletnej dokumentácie pre potreby EIA.