Geodáta a analýzy

Meteorologické dáta

Naše systémy využívajú meteorologické dáta pre výpočty radiačných dopadov a modelovanie šírenia. Systémy havarijnej odozvy pracujú so sofistikovanými meteorologickými parametrami zvyčajne automaticky načítavanými (pole vetra, numerická predpoveď počasia, aktuálne merané meteo v lokalite jadrového zariadenia).

 

Merania radiačnej situácie

Havarijné systémy ESTE sú online pripojené k dátam z teledozimetrickému systému (v areáli a v zóne havarijného plánovania).

 

Štatistické dáta

V systémoch sa používajú najaktuálnejšie štatistické dáta o počte obyvateľov v jednotlivých obciach, vekovom zložení obyvateľstva, informáciach o spotrebe potravín, rastlinnej a živočíšnaj výrobe v danej lokalite.

 

Technologické a radiačné dáta

Pre správne vyhodnotenie situácie sú havarijné systémy online pripojené k technologickým a radiačným dátam z jadrovej elektrárne. V prípade cvičenia alebo nácviku je možné pripraviť dátový scenár simulujúci vstupné dáta do systému.

 

Mapové podklady

Mapové výstupy obsahujú ako svoje podložie nasledovné vektorové a rastrové dáta:

  • vrstvy Corine (pokrytie územia okolitých štátov), ktoré zabezpečujú informácie o základných typoch krajinnej pokrývky. Použité mapy sú získané v rámci projektu Corine Land Cover (CLC), ktorý sa zaoberá mapovaním krajinnej pokrývky európskych štátov, použitím družicových scén zo satelitov LANDSAT. Použité sú napríklad: vrstva urbanizovanej zástavby a priemyselných plôch, vrstvy ornej pôdy, lúky a pasienky, lesy listnaté, ihličnaté a zmiešané;
  • vrstvy ESRI Data & Maps (pokrytie územia okolitých štátov), ktoré zabezpečujú informácie o priebehu hraníc okolitých štátov, o sídlach, vodných tokoch a plochách a základnej cestnej sieti okolitých štátov;
  • vrstva jadrových elektrární a výskumných reaktorov Európy (autorom je ABmerit)
  • Zóna Havarijného Plánovania JE (podľa zadaných rozmerov)
  • Areál JE
  • Produkty Geodetického a kartografického Ústavu Bratislava
  • Komunikácie SR
  • Sídelná štruktúra SR