Disperzia v hydrosfére

Model pre výpočet šírenia v morskom prostredí implementovaný v ESTE predpokladá tri fázy: rozpustná fáza, sediment rozptýlený vo vode a sediment na dne.

V implementovanom prístupe uvažujeme nasledovné vzájomné interakcie medzi jednotlivými fázami:

a) transport advekciou,

b) difúzia,

c) rádioaktívny rozpad,

d) prechod do hlbších vrstiev sedimentu,

e) desorpcia a adsorpcia,

f) resuspenzia a depozit.

Podrobný popis implementovaného modelu je k dispozícii tu.

Uvedený model bol porovnávaný v rámci programu MODARIA II (Modelling and Data for Radiological Impact Assessments, organizovaný Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu, IAEA) v Pracovnej skupine 7 (Working group 7 - "Assessment of Fate and Transport of Radionuclides Released in the Marine Environment").