OECD NEA projekt: FASTRUN

Projekt OECD NEA: Benchmarking rýchlych softvérových nástrojov pre modelovanie únikov počas jadrových havárií, 2013-2015

 

Cieľom projektu bolo hodnotenie a porovnanie softvérových nástrojov používaných na modelovanie dopadov havárií na jadrových zariadeniach. Boli uvažované dva aspekty dopadov havárie: stanovenie rádioaktívneho úniku (zdrojového člena) a stanovenie radiačných dopadov na obyvateľstvo.

 

Softvérové nástroje hodnotené v projekte preukázali schopnosť:

  • stanovovať zdrojové členy a poskytnúť odhad stavu poškodenia aktívnej zóny a stavu fyzických bariér;
  • počítať radiačné dopady (dozimetrické veličiny) spôsobené únikom počas počiatočných fáz havárie;
  • použiteľnosti s malým počtom vstupných parametrov (v počiatočných fázach havárie bude k dispozícii iba limitujúci objem informácií);
  • zahrnúť do výpočtu ďalšie detaily o vývoji havárie počas postupného vývoja situácie, ktoré budú postupne k dispozícii;
  • modelovať úniky z rôznych typov jadrových elektrární;
  • prognózovať správne zdrojový člen a správne vypočítať dávky na obyvateľstvo (zdrojové členy, ktoré boli v rámci projektu považované za “z definície správne” boli vypočítané pre jednotlivé havarijné sekvencie kódom MELCOR alebo ASTEC. Výsledky softvérových nástrojov hodnotených v projekte, t.j. výsledky účastníkov projektu, boli porovnané práve so “z definície správnymi” zdrojovými členmi vypočítanými kódom MELCOR alebo ASTEC;
  • produkovať výsledky v jasnej, logickej a pre užívateľa vhodnej forme, pre ďalšie využitie v procese odporúčania ochranných opatrení;