Projekt APVV: ESTE-CBRN

 

Názov projektu: Modelovanie šírenia rádioaktívnych látok v zastavanom prostredí po aplikácii špinavej bomby

Obdobie riešenia projektu: 01.08.2021 - 30.06.2023

Projekt je podporený Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-20-0628

 

Cieľom projektu je zdokonaliť komplexný nástroj ESTE CBRN na modelovanie šírenia rádioaktívnych častíc v zastavanom prostredí, postavený na 3D modeli. 

 

Špecifické ciele projektu:

 

 • zdokonalenie a implementácia pokročilých metód výpočtu poľa vetra v prostredí mestskej zástavby;
 • implementácia pokročilých metód GIS: analýza dostupných dát 3D modelov mestskej zástavby, vývoj metodológie a aplikácia metód GIS, ktoré umožnia prepojiť zvolené dostupné 3D dáta s programom ESTE;
 • implementácia Lagrangeovej metódy modelovania disperzie RA látok v prostredí mestskej zástavby do prostredia programu ESTE CBRN;
 • implementácia modelu popisujúceho fyzikálne javy v dôsledku aplikácie špinavej bomby v preddisperznej fáze pre dokonalejší a fyzikálne realistickejší popis zdrojového člena;
 • vývoj a implementácia zdokonaleného dozimetrického modelu na výpočet radiačných charakteristík spôsobených atmosférickou disperziou rádioaktívnych látok v zastavanom prostredí;
 • implementácia pokročilých metód paralelného výpočtu na báze GPGPU tak, aby bolo možné výpočty disperzie v mestskej zástavbe vykonávať v reálnom čase alebo v čase blízkom reálnemu času;
 • zdokonalenie príslušného grafického užívateľského rozhrania programu ESTE CBRN;
 • overenie modelov ESTE na základe dát dostupných súborov testovacích dát.

 

Prezentovanie výstupov projektu:

 • V dňoch 25. až 27. októbra 2021 sa uskutočnil v Modre v hoteli Pod Lipou seminár organizovaný ABmerit:  Seminár k problematike ESTE a k odozve na jadrové a radiačné havárie všeobecne. Seminár bol určený pre užívateľov systémov ESTE a odborníkov z oblasti havarijnej pripravenosti a odozvy (s účastníkmi v prevažnej miere zo Slovenska a z časti aj z Českej republiky, z ÚVZ SR, ÚJD SR, JE Mochovce a Bohunice), na ktorom boli prezentované a  publikované ciele, plány a čiastkové výsledky projektu APVV-20-0628 za rok 2021. Príspevky k projektu predniesli riešitelia projektu - Dr. Ľ. Lipták, Dr. M. Marčišovský a Dr. M. Marčišovská.
 • Prístup k riešeniu modelovania CBRN udalostí v mestskej zástavbe a čiastkové výsledky riešenia projektu boli prezentované na konferencii DRO 2021 (Dny radiační ochrany), uskutočnenej online 8. až 11. novembra 2021.

  Náš príspevok je publikovaný v elektronickej forme na stránke DRO príspevok - ESTE CBRN. Link na samotný príspevok: DRO 2021 ESTE CBRN contribution.