MAAE (IAEA) projekt: MODARIA

Projekt MAAE (IAEA) – MODARIA (Modelling and Data for Radiological Impact Assessments)

 

Cieľom projektu MODARIA bolo zdokonalenie schopností a postupov v oblasti hodnotenia radiačných dopadov na životné prostredie – na báze dokonalejších dát používaných jednotlivými modelmi, na báze testovania a porovnávania modelov, na báze dosiahnutia konsenzu o postupoch, parametroch a filozofii modelovania, na báze vývoja zdokonalených metód.

 

Základným všeobecným cieľom bolo zdokonalenie dostupných kapacít na modelovanie prechodu rádionuklidov v životnom prostredí a následne na hodnotenie ožiarenia obyvateľstva a životného prostredia tak, aby bola zabezpečená adekvátna úroveň ochrany pred účinkami ionizujúceho žiarenia - v súvislosti s rádioaktívnymi výpusťami a v súvislosti s rádionuklidmi v životnom prostredí.

 

Špecifické ciele projektu MODARIA:

  • testovanie modelov vyvinutých na hodnotenie prechodu rádionuklidov v životnom prostredí a hodnotenie radiačných dopadov na človeka a na životné prostredie;
  • vývoj a zdokonalenie modelov pre osobitné oblasti životného prostredia a vytvorenie konsenzu o súboroch dát všeobecne použiteľných pre modelovanie prechodu rádionuklidov v životnom prostredí;
  • vytvorenie medzinárodného fóra na výmenu skúseností, ideových prístupov a výskumných informácií.

 

Viac informácií o ESTE Annual Impacts v projekte IAEA MODARIA, Pracovná skupina (WG) 5 „Uncertainty and variability analysis for assessments of radiological impacts arising from routine discharges of radionuclides)“ je na IAEA MODARIA WG5.