ESTE Simulátor ťažkých havárií

ESTE SIM

je nadstavba k plnorozsahovému trenažéru jadrového reaktora (napríklad EMO12 alebo EMO34), jeho úlohou je stanovovať výpočtom radiačné parametre v I.O., v HZ, na RS, na blokovej dozorni, vo VK, v areáli jadrovej elektrárne a v okolí. Na základe simulovaných technologických meraní, signálov a vypočítaných parametrov vstupujúcich do programu z plnorozsahového trenažéra daného jadrového reaktora počíta radiačné parametre v primárnom okruhu, v hermetickej zóne, na rektorovej sále, vo ventilačnom komíne, na blokovej dozorni.
 
Program umožňuje:
 •  simulovať (manuálne, obsluhou) stav poškodenia AZ a tomu zodpovedajúce uvoľnenie RA látok do I.O. (var chladiva, odkrytie alebo čiastočné odkrytie AZ, tavenie alebo čiastočné tavenie AZ);
 • simulovať (manuálne, obsluhou) stav poškodenia tesnosti hermetickej zóny.
 • modelovať chemické formy jódov (aerosolový, organický a elementárny jód) v zdrojovom člene na základe tvorby a prechodu jódu z jednej formy do druhej v kontajnmente jadrového zariadenia. Na ten účel môže obsluha simulovať pH vody v kontajnmente, teplotu atmosféry kontajnmentu, plochu náterov (farbív) v kontajnmente. 
 • zadať miesto úniku do atmosféry okolia vo VK, na streche reaktorovej sály, na streche strojovne, v ľubovoľnej efektívnej výške.
 
Všetky vypočítané radiačné parametre zo systému ESTE SIM majú slúžiť na prípravu scenárov alebo na popis modelovanej situácie počas cvičení a nácvikov. ESTE SIM stanovuje výpočtom na základe programom stanoveného úniku do okolia radiačnú situáciu v areáli JE a vypočíta odozvy jednotlivých detektorov TDS v areáli. Okrem toho počíta objemové a povrchové aktivity, dávky a dávkové príkony v ľubovoľnom bode areálu JE. Všetky výpočty zobrazuje v tabuľkách a v rámci vlastného GIS na príslušných mapách.
 
ESTE SIM stanovuje výpočtom na základe programom stanoveného úniku do okolia radiačnú situáciu v okolí jadrového zariadenia a vypočíta odozvy jednotlivých radiačných monitorov rozmiestnených v okolí JE.

 

Modely v programe ESTE SIM

 • model na výpočet príkonu dávky na primárnom okruhu z aktivity v chladive (médiu) I.O.;
 • model na výpočet príkonu dávky v HZ, z aktivity vzdušniny resp. parovzdušnej zmesi v atmosfére HZ;
 • model na výpočet chemických foriem jódu v atmosfére, na stenách a vo vode na podlahe kontajnmentu;
 • model na výpočet rádiolýzy vo vode na podlahe kontajnmentu;
 • model na výpočet príkonu dávky na reaktorovej sále, z aktivity vo vzduchu reaktorovej sály, so zohľadnením prípadného vplyvu aktivity v priestoroch HZ pod reaktorovou sálou;
 • model na výpočet príkonu dávky vo ventilačnom komíne VK, z aktivity vzdušniny vo VK;
 • model na výpočet dávkového príkonu na blokovej dozorni, z aktivity vzdušniny v priestoroch v okolí blokovej dozorne, prípadne z aktivity vzduchu v atmosfére samotnej dozorne;
 • model na výpočet dávkového príkonu na dozorni radiačnej kontroly, z aktivity vzdušniny v priestoroch v okolí dozorne radiačnej kontroly;
 • model šírenia rádioaktívneho mraku v areáli JE, model pre výpočet príkonu dávky v mieste merania radiačných monitorov v areáli a v okolí;
 • model šírenia rádioaktívneho mraku v okolí JE.