ESTE Plant Specific

Systém (SW) pre havarijnú odozvu ESTE je expertný systém určený na podporu rozhodovania krízového štábu na úrovni jadrovej elektrárne alebo na úrovni štátu. Systém ESTE je určený pre jednotlivé konkrétne jadrové elektrárne. Predikuje zdrojový člen (únik rádioaktívnych látok ohrozujúcich obyvateľstvo a životné prostredie v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie), modeluje šírenie rádioaktívnych látok v životnom prostredí a počíta veľkosť ožiarenia a dopady na obyvateľstvo, na výstupe generuje pre potreby krízového štábu návrh protiradiačných opatrení na ochranu obyvateľstva a na zníženie škôd v poľnohospodárstve.
Systém ESTE umožňuje paralelne predikovať zdrojový člen a radiačné dopady na jednej spoločnej mape dopadov v prípade udalosti na viacerých reaktoroch v danej lokalite (multiunit event).
 
Systém je online pripojený k technologickým a radiačným dátam z reaktora, z primárneho a sekundárneho okruhu, kontajnmentu a z ventilačného komína, dátam z teledozimetrického systému v areáli a blízkom okolí jadrového zariadenia. Rovnako online systém využíva meteorologické dáta a numerickú predpoveď poľa vetra pre široké okolie jadrového zariadenia. Systém ESTE je postavený ako geoinformačný systém.
 
ESTE stanovuje rádiologické dopady (najmä projektové a odvrátiteľné dávky) a modeluje šírenie prognózovaného zdrojového člena a naozaj nastalého úniku v atmosfére okolia. Klasifikuje aktuálne vyhodnotenú situáciu vzhľadom na stupnicu používanú na JE (mimoriadna udalosť 1./2./3. stupňa) a vzhľadom na medzinárodnú stupnicu pre hodnotenie udalostí na jadrových zariadeniach – INES. Šírenie rádionuklidov v atmosfére okolia z miesta úniku je počítané modelom PTM (Puff Trajectory Model) a modelom LPM (Lagrangean Particle Model).
 
Hlavným výstupom systému ESTE pre potreby krízového štábu sú navrhované neodkladné opatrenia na ochranu obyvateľov v zóne havarijnej odozvy daného jadrového zariadenia.