ESTE CBRN

ESTE CBRN je softvérový nástroj na modelovanie šírenie rádioaktívnych alebo chemických polutantov mestskej alebo priemyselnej zástavbe po aplikácii špinavej bomby (CBRN). Modely a algoritmy ESTE CBRN, rovnako ako celý SW nástroj, sú predmetom nášho kontinuálneho vývoja. ESTE CBRN je systém na podporu krízovej odozvy na teroristický čin.

Úlohou systému je výpočtové modelovanie šírenia rádioaktívnych látok a výpočet radiačnej situácie v zasiahnutej oblasti:

  • kontaminácia povrchov ulíc a budov,
  • koncentrácia v ovzduší,
  • dávky a dávkové príkony v zasiahnutom priestore.

Systém je osobitne vhodný na prípravu cvičení a simulácie pre potreby cvičení záchranných zložiek.

Viac informácií v publikácii Comparison of the ESTE CBRN Model with the Joint Urban 2003 Experiment